ღია მონაცემები

ინფომეტრის სისტემაში მონიტორინგის ყოველი ციკლისთვის შესაძლებელია მონაცემთა ბაზის გადმოტივრთვა ორ ფორმატში: JSON და CSV. JSON-ის დოკუმენტი განკუთვნილია ინფორმაციის ავტომატური დამუშავებისთვის. CSV-ის დოკუმენტი კი კვლევისთვის, იგი შეგიძლიათ გახსნათ ელ-ცხრილებზე მუშაობისთვის შექმნილი პროგრამებით.

შესაძლებელია დასრულებული მონიტორინგის გვერდიდან მონაცემების გადმოტვირთვა. მათ გასაგებად გირჩევთ გაეცნოთ საჯარო დაწესებულებების ოფიციალური ვებ-გვერდების მონიტორინგის მეთოდოლოგიას.

JSON ფორმატში გადმოსატვირთი ღია მონაცემების სტრუქტურა

დასახელება აღწერა შესაძლო მნიშვნელობა
"monitoring": { მონიტორინგის ციკლი
"name": მონიტორინგის ციკლის დასახელება
"tasks": [{ მონიტორინგის ციკლში არსებული საჯარო დაწესებულებები
"id": მონაცემთა ბაზაში საჯარო დაწესებულების საიდენტიფიკაციო ნომერი
"name": საჯარო დაწესებულების დასახელება
"url": საჯარო დაწესებულების ვებ-გვერდის URL
"position": რეიტინგში საჯარო დაწესებულების ადგილი ნატურალური რიცხვი
"openness_initial": ვებ-გვერდის ღიაობის ქულა ექსპერტისა და საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის ინტერაქციამდე საიდან 0.000 სადამდე 100.000
"openness": ვებ-გვერდის ღიაობის საბოლოო ქულა საიდან 0.000 სადამდე 100.000
"scores": [{ მონიტორინგის ციკლში საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდების ქულა პარამეტრების მიხედვით
"name": პარამეტრის დასახელება
"pk": მონაცემთა ბაზაში ქულების საიდენტიფიკაციო ნომერი
"id": მონაცემთა ბაზაში პარამეტრების საიდენტიფიკაციო ნომერი
"social": სოციალური მნიშვნელობის კოეფიციენტის მნიშვნელობა {1, 2, 3}
"found": კოეფიციენტის მნიშვნელობა «არსებობა» {0, 1}
"сomplete": კოეფიციენტის მნიშვნელობა «სრული» {0.2, 0.5, 1}
"topical": კოეფიციენტის მნიშვნელობა «აქტუალური» {0.7, 0.85, 1}
"accessible": კოეფიციენტის მნიშვნელობა «ნავიგაციური ხელმისაწვდომობა» {0.9, 0.95, 1}
"hypertext": კოეფიციენტის მნიშვნელობა «HTML ხელმისაწვდომობა» {0.2, 1}
"document": კოეფიციენტის მნიშვნელობა «დოკუმენტის ხელმისაწვდომობა» {0.85, 1}
"image": კოეფიციენტის მნიშვნელობა «გრაფიკული ხელმისაწვდომობა» {0.95, 1}
"type": პარამეტრის ტიპი {'other', 'npa'}
"revision": პარამეტრის ქულის ვარიანტი {'default', 'initial'}
"links": Links to found information
"recommendations": Recommendations from experts
"license": { მონაცემთა გამოყენების პირობები
"source": მონაცემთა წყაროს ბმული

ღია მონაცემების აღწერა

  • სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებისთვის პარამეტრების რაოდენობა შეიძლება განსხვავებული იყოს, რადგან ზოგიერთი პარამეტრი რამდენიმე საჯარო დაწესებულებისთვის შეუსაბამოა.
  • პარამეტრის ქულას შეიძლება აკლდეს კრიტერიუმები 'სრული', 'აქტუალური', 'ნავიგაციური ხელმისაწვდომობა', 'HTML ხელმისაწვდომობა', 'დოკუმენტის ხელმისაწვდომობა', 'გრაფიკული ხელმისაწვდომობა', რადგანაც შეიძლება შეუსაბამო იყოს პარამეტრისთვის.
  • პარამეტრის ტიპს შეიძლება ჰქონდეს ორი მნიშვნელობა: 1) "other" ექსპერტების მიერ შექმნილი პარამეტრები; 2) "npa" ნორმატიული სამართლებრივი აქტების მიხედვით შექმნილი პარამეტრები.
  • პარამეტრის მიხედვით შეფასების ვერსიას შეიძლება ჰქონდეს ორი მნიშვნელობა: 1) "initial" საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლებსა და ექსპერტების ინტერაქციამდე ქულები პარამეტრების მიხედვით; 2) \"default\" საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლებსა და ექსპერტების ინტერაქციის შემდეგ საბოლოო ქულები პარამეტრების მიხედვით. მონაცემთა ბაზაში პარამეტრის \"initial\" მნიშვნელობა შეიძლება არ იყოს მოცემული, თუ ინტერაქციის დროს პარამეტრის ქულა არ შეცვლილა.

CSV ფორმატში გადმოსატვირთი ღია მონაცემების სტრუქტურა

დასახელება აღწერა შესაძლო მნიშვნელობა
1 Monitoring მონიტორინგის ციკლის დასახელება
2 Organization საჯარო დაწესებულების დასახელება
3 Organization_id მონაცემთა ბაზაში საჯარო დაწესებულების საიდენტიფიკაციო ნომერი
4 Position რეიტინგში საჯარო დაწესებულების ადგილი ნატურალური რიცხვი
5 Initial Openness ვებ-გვერდის ღიაობის ქულა ექსპერტისა და საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის ინტერაქციამდე საიდან 0.000 სადამდე 100.000
6 Openness ვებ-გვერდის ღიაობის საბოლოო ქულა საიდან 0.000 სადამდე 100.000
7 Parameter პარამეტრის დასახელება
8 Parameter_id მონაცემთა ბაზაში პარამეტრების საიდენტიფიკაციო ნომერი
9 Found კოეფიციენტის მნიშვნელობა «არსებობა» (0; 1)
10 Complete კოეფიციენტის მნიშვნელობა «სრული» (0,2; 0.5; 1; not relevant)
11 Topical კოეფიციენტის მნიშვნელობა «აქტუალური» (0,7; 0,85; 1; not relevant)
12 Accessible კოეფიციენტის მნიშვნელობა «ნავიგაციური ხელმისაწვდომობა» (0,9; 0,95; 1; not relevant)
13 Hypertext კოეფიციენტის მნიშვნელობა «HTML ხელმისაწვდომობა» (0,2; 1; not relevant)
14 Document კოეფიციენტის მნიშვნელობა «დოკუმენტის ხელმისაწვდომობა» (0,85; 1; not relevant)
15 Image კოეფიციენტის მნიშვნელობა «გრაფიკული ხელმისაწვდომობა» (0,95; 1; not relevant)
16 Social სოციალური მნიშვნელობის კოეფიციენტის მნიშვნელობა (1, 2, 3)
17 Type პარამეტრის ტიპი ('other', 'npa')
18 Revision პარამეტრის ქულის ვარიანტი ('default', 'initial')
19 Links Links to found information
20 Recommendations Recommendations from experts

ღია მონაცემების აღწერა

  • სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებისთვის პარამეტრების რაოდენობა შეიძლება განსხვავებული იყოს, რადგან ზოგიერთი პარამეტრი რამდენიმე საჯარო დაწესებულებისთვის შეუსაბამოა.
  • პარამეტრის ქულას შეიძლება აკლდეს კრიტერიუმები 'სრული', 'აქტუალური', 'ნავიგაციური ხელმისაწვდომობა', 'HTML ხელმისაწვდომობა', 'დოკუმენტის ხელმისაწვდომობა', 'გრაფიკული ხელმისაწვდომობა', რადგანაც შეიძლება შეუსაბამო იყოს პარამეტრისთვის.
  • პარამეტრის ტიპს შეიძლება ჰქონდეს ორი მნიშვნელობა: 1) "other" ექსპერტების მიერ შექმნილი პარამეტრები; 2) "npa" ნორმატიული სამართლებრივი აქტების მიხედვით შექმნილი პარამეტრები.
  • პარამეტრის მიხედვით შეფასების ვერსიას შეიძლება ჰქონდეს ორი მნიშვნელობა: 1) "initial" საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლებსა და ექსპერტების ინტერაქციამდე ქულები პარამეტრების მიხედვით; 2) \"default\" საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლებსა და ექსპერტების ინტერაქციის შემდეგ საბოლოო ქულები პარამეტრების მიხედვით. მონაცემთა ბაზაში პარამეტრის \"initial\" მნიშვნელობა შეიძლება არ იყოს მოცემული, თუ ინტერაქციის დროს პარამეტრის ქულა არ შეცვლილა.